poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCzy wie Pan? Pani...? (publikacja)


W dniach 30 września i 01 października 2017 roku przeprowadzono ankietę na temat projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ankieta była anonimowa, a przeprowadzono ją przy wejściu głównym do kościoła Mariackiego w Słupsku.
W ankiecie pojawiły się następujące pytania:

1.    Czy wie Pan/Pani o tym, że kościół Mariacki przechodzi remont?

2.    Czy wie Pan/Pani z jakich funduszy korzysta się przy realizacji remontu?

3.    Czy orientuje się Pan/Pani jaki tytuł nosi realizowany tutaj projekt?

4.    Czy orientuje się Pan/pani jaki jest zakres prac, które mają zostać wykonane w ramach projektu?

5.    Czy wie Pan/Pani ile procent wsparcia w realizacji tego projektu pochodzi z Unii Europejskiej?

6.    Skąd dowiaduje się Pan/Pani o szczegółach realizowanego projektu?

7.    Czy wie Pan/Pani kiedy zakończy się projekt?

8.    Czy prace remontowe utrudniają korzystanie z kościoła i w jakim stopniu?

9.    Jak Pan/Pani sądzi, czy parafia sama, we własnym zakresie mogłaby przeprowadzić remont w takim zakresie jak obecny?

Respondenci ankiety odpowiadali na stawiane im pytania a ankieter zapisywał  wyniki na formularzu. Trudno jest określić wiek osób biorących udział w ankiecie. Ponieważ była ona anonimowa, nie pytano o wiek. Zwracano jedynie uwagę, aby respondenci byli ludźmi pełnoletnimi. W ankiecie wzięło udział  46 osób.

Na pierwsze pytanie twierdząco odpowiedziały wszystkie pytane osoby. Nikt nie miał wątpliwości co do prowadzonego w kościele remontu.

Na drugie pytanie dotyczące źródeł finansowania remontu kościoła 37 osób odpowiedziało, że jest on realizowany w oparciu o środki pochodzące z Unii Europejskiej. Sześć osób z tej grupy odpowiedziała bardziej konkretnie mówiąc o Regionalnym Programie Operacyjnym. Dziewięć osób nie potrafiło określić źródła finansowania remontu twierdząc najczęściej, że nie leży to w kręgu ich zainteresowań albo uważając, że remont jest prowadzony w oparciu o środki własne parafii.

Trzecie pytanie dotyczące tytułu realizowanego projektu sprawiło respondentom bardzo duży problem. W zasadzie żadna osoba nie potrafiła dokładnie podać nazwy projektu. Cztery osoby stwierdziły, że nazwa projektu rozpoczyna się od słów „restauracja kościoła”. Dwanaście osób stwierdziło, że dokładna nazwa projektu znajduje się na tablicy informacyjnej, na plakatach albo na tablicy informacyjnej.

Czwarte pytanie dotyczące zakresu remontu w kościele Mariackim spotkało się z następującymi odpowiedziami: 9 osób prawie dokładnie wymieniło zakres prac remontowo – konserwatorskich, 24 osoby zorientowane były częściowo – wymieniły trzy albo dwa rodzaje prac, 7 osób ograniczyło się do wymienienia jednego rodzaju prac. Pozostałe osoby zdawały się być zaskoczone treścią pytania.

Na piąte pytanie 32 osoby odpowiedziały prawidłowo, że wsparcie unijne to 60% wartości projektu. Pozostałe osoby wykazały się brakiem orientacji albo „strzelały” mówiąc najczęściej że wsparcie unijne to albo 50% albo 100% wartości.

Szóste pytanie dało następujące odpowiedzi: 42 osoby stwierdziły, że regularnie odwiedzają kościół i widzą na bieżąco jak przebiegają prace. 32 osoby zwróciło uwagę na stronę internetową projektu. 33 osoby wskazały na informacje zawarte na plakatach w ulotkach i innych materiałach. Dwie osoby stwierdziły, że dowiedziały się o remoncie od znajomych stad ich obecność w kościele.

Przy siódmym pytaniu 27 osób stwierdziło, że remont potrwa do końca 2017 roku. 12 osób trafnie wskazało na koniec listopada 2017 roku jako na termin zakończenia projektu. Pozostałe osoby nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Ósme pytanie dało następujące wyniki: 41 osób stwierdziło, że prowadzony remont owszem utrudnia korzystanie z kościoła ale można się do tego przyzwyczaić. Pozostałe osoby odpowiedziały, że nie zastanawiały się nad tym problemem.

Na dziewiąte pytanie udzielono następujących odpowiedzi: 39 osób stanowczo stwierdziła, że bez wsparcia środków unijnych o remoncie w takim wymiarze nie można by nawet marzyć, pozostałe 7 osób stwierdziło, że chyba nie ale tak naprawdę nie zastanawiały się nad tym problemem.

Wyniki ankiety dają do zrozumienia, że realizowany projekt „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest wystarczająco znany i bardzo pozytywnie postrzegany przez słupszczan.

06.10.2017 r.