logo_rpo

Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


button_strona-glowna button_szlak-jakubowy button_kosciol-mariacki button_kosciol-nsj button_galeria button_kontakt


 

Podstawowe informacje na temat projektu 

Tytuł projektu
,,Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego’’  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego  z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego

SStreszczenie projektu
Wnioskodawcą projektu jest parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku, w partnerstwie z parafią rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.
Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło element europejskiego szlaku kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Słupsk i jego zabytki znajdują się na trasie wymienionego szlaku, w związku z tym realizacja projektuw pełni nawiązuje do celów projektu pt. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba".
Planowany do realizacji projekt ma na celu poprawę złego stanu technicznego najcenniejszych zabytków miasta Słupska i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, promocję dziedzictwa kulturowego jakimi są wymienione wyżej obiekty oraz aktywne wykorzystanie ich do celów rozwoju kultury i turystyki. Projekt wpłynie także na poprawę tożsamości narodowej mieszkańców i jakość ich życia.

Okres realizacji projektu                  
od 2016-07-04 do 2017-11-30

Wartość projektu ogółem                                                            
5 531 669,72 zł

Wnioskowane dofinansowanie UE
3 319 001,83 zł

Poziom dofinansowania UE [%]
60%

Wkład własny
2 212 667,89 zł

Poziom wkładu własnego [%]
40%

Typ projektu
Prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną

Powiązanie ze strategiami
Strategia UE Morza Bałtyckiego

Zakres projektu i planowane działania
Zakres prac obejmował będzie:
W kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego
1. Prace budowlano konserwatorskie obejmujące:
- Konserwację i malowanie ścian oraz sklepienia
- Naprawę odsłoniętych elementów ceglanych - słupy i żebra nietynkowane
- Konserwację więźby dachowej
- Roboty remontowe wieży i chóru
- Renowację witraży
- Osłony witraży
W kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego

1. Prace budowlano konserwatorskie obejmujące:
- Renowację ścian elewacji kościoła
- Renowację cokołu
- Dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją
- Osłony witraży
- Ściany zakrystii
- Roboty elektryczne
2. Roboty konserwatorskie wewnątrz kościoła obejmujące:
- Roboty przygotowawcze
- Naprawę tynków oraz konstrukcji
- Naprawę odsłoniętych elementów ceglanych - żebra nietynkowane oraz łęki w prześwietlach witraży
- Witraże
- Tynki wewnętrzne kościoła
- Polichromię sufitową i ścienną prezbiterium
- Tynki oraz renowację ścian na wieży
- Schody na wieży.

Cele projektu i efekty jego realizacji
- Gmina Słupsk wyróżnia się dużym zróżnicowaniem i wyjątkowym bogactwem środowiska przyrodniczego i kulturowego; nie są one obecnie w sposób optymalny wykorzystywane. Wykonanie planowanych prac pozwoli na optymalne wykorzystanie historycznej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego opisywanego miejsca i regionu ; wpłynie także na poprawę szeroko rozumianego poziomu życia jego mieszkańców oraz coraz liczniejszej grupy turystów. Celem realizacji projektu będzie stopniowe wyrównywanie poziomu życia pomiędzy obszarami metropolitalnymi (Trójmiastem) a pozostałymi speryferyzowanymi obszarami województwa.
- Stan kościołów objętych projektem wskazuje na konieczność planowanej inwestycji. Realizacja projektu przez poprawę stanu zabytków wpłynie na bardziej efektywne i zrównoważone turystycznie i rekreacyjnie wykorzystanie potencjału turystycznego miasta Słupska i regionu. Celem zadania jest wykorzystanie obiektów do potrzeb kultury, edukacji, turystyki i rozwoju idei Szlaków Jakubowych co wpłynie na rozwój ponadregionalnego produktu turystycznego.
- Beneficjentami ostatecznymi będą mieszkańcy regionu, uczniowie szkół, szeroko rozumiana społeczność lokalna oraz licznie odwiedzający Słupsk turyści, w tym pielgrzymi Szlaku Jakubowego. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i wykorzystanie do tego odrestaurowanych dóbr kultury.
- Realizacja projektu stanowi jeden z elementów szerokich działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizowany projekt ma na celu ożywienie gospodarcze całego regionu i wykorzystanie jego walorów kulturowych i turystycznych do poprawy więzi społecznych jego mieszkańców.
Celami projektu są także:
- włączenie krajów Południowego Bałtyku do"europejskiej rodziny" poprzez reaktywację nadbałtyckiej części europejskiego szlaku kulturowego.
- podnoszenie świadomości i tożsamości mieszkańców, a także poczucia dumy z miejsca zamieszkania na ważnym europejskim szlaku kulturowym.
- podnoszenie wśród mieszkańców regionu poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie przeszłości i tradycji tego zakątka Europy, w którym żyją, dla kultury całego kontynentu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.
- aktywizacja mieszkańców bez względu na status społeczny i ekonomiczny, czy sprawność fizyczną, do kreowania szlaku przebiegającego przez ich tereny.Unijne wsparcie dla słupskich zabytków


Proboszczowie dwóch slupskich światyń, będących swego rodzaju wizytówkami miasta, od kilku lat zabiegali o zewnętrzne wsparcie dzieła ratowania zabytków. Kościół najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego zwany Kościolem Mariackim to wielokrotnie przebudowywana bryła architektoniczna powstała w gotyckiej manierze - jej budowę rozpoczęto w XIII wieku.  Kościół Najświetszego Serca Jezusowego pochodzi z drugiej połowy XIX wieku i jest zbudowany z wieloma cechami neogotyku. Około 600 lat różnicy ale potrzeby podobne. Nieubłagany ząb czasu odcisnął swoje piętno na obu kościołach. Ale upływający czas to nie jedyny problem. Oddalone o kilkanaście kilometrów od Słupska Morze Bałtyckie ma duży wpływ na lokalny klimat. Ludziom żyje się tutaj znośnie; dzięki Bałtykowi amplituda temperatury ma łagodny charakter - rzadko zdarzają się trzaskające mrozy lub tropikalne upały. Trzeba jednak wspomnieć o podwyższonej wilgotności powietrza i porywistych wiatrach, które są domeną lokalnego klimatu. Te dwa ostatnie czynniki działają destrukcyjnie na wszystkie słupskie budynki lecz najbardziej na zabytkowe. Dlatego dwa słupskie kościoły, o których traktuje ten tekst, potrzebują pilnej interwencji konserwatorskiej. Gdyby nie chodziło o zabytkową materię, można by  wyburzyć zniszczone fragmenty murów, skuć zagrzybiałe tynki, usunąć spróchniałą więźbę dachową i zastąpić je nowoczesnymi technologiami opartymi na betonie, stali oraz wynalazkach, które są w stanie przetrwać atak nuklearny. Zabytki jednak rządzą się swoimi prawami i każde najdrobniejsze nawet prace remontowe muszą uzyskać "placet" konserwatora.  Oba słupskie kościoły są materialnym świadectwem fragmentu historii dwóch narodów oraz przynajmniej dwóch głównych denominacji religijnych. Mądrością konserwatora (w Słupsku Pani Konserwator) jest przysłowiowe oddzielenie ziarna od plew czyli skrupulatne zachowanie tego, co historycznie cenne i usunięcie tego, co powstało doraźnie, często "systemem AB" (czyt. aby było)... Nikogo nie potrzeba przekonywać, że remonty zabytków generują dużo wyższe koszty niż remonty współczesnych budowli...
Dzięki wsparciu UE projekt remontu słupskich świątyń staje się realny i możliwy. Oprócz tak zwanych "twardych rezultatów" czyli przywróconych do stanu świetności kościołów, wpłynie na wzrost poczucia przynależności do Europy. Oba kościoły leżą na Szlaku Jakubowym.  Według  Goethe'go to właśnie
„drogi świętego Jakuba ukształtowały Europę”.
tk

krawczyk

Wywiad z Księdzem Proboszczem 

Zbigniewem Krawczykiem 

(27 lipca 2016 r.)

       
- Księże Proboszczu przed chwilą podpisano umowę. Zgodnie z jej zapisem kościół Mariacki w Słupsku otrzyma kilkumilionowe wsparcie na kompleksowy remont wnętrza ale pozostaje jeszcze kwestia tak zwanego "wkładu własnego". Czy można prosić o informację, w jaki sposób zamierza się ksiądz uporać z tym problemem?
- Czterysta tysięcy złotych zagwarantowało nam miasto...
- No tak. 400 tysięcy to poważna suma ale to nie jest nawet 1/4 wkładu własnego. A reszta?
- Resztę mamy mieć...
- Czyli istnieje ewentualność, że nie uzbieracie tego wkładu własnego i te pieniądze przepadną... Czy parafianie są ofiarni?
- Parafianie są bardzo ofiarni. Jesteśmy teraz w trakcie remontu domu CARITAS. Na ten cel zebrano już, ku mojemu zaskoczeniu, dużą kwotę, tj. około 16 tysięcy złotych. Według mnie to jest dużo. Chociaż parafia jest bardzo duża, jest też uboga. To jest niemożliwe, żebyśmy zebrali 1,8 mln złotych od wiernych. To przekracza nasze możliwości. Szukamy więc innych źródeł, które zapewnią nam potrzebną kwotę. Jestem dobrej myśli. Zobowiązałem się do tego, żeby te pieniadze były... inaczej nie podpisywałbym umowy.
- Dziękuję za rozmowę.


Wywiad z Księdzem Proboszczem 

Jerzym Urbańskim 

(08 marca 2017 r.)

urbanski_2

- Od kilku miesięcy kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku oplata sieć rusztowań. Wiemy, że realizowany jest tutaj projekt wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego polegający na restauracji kościoła Mariackiego i kościoła NSJ w Słupsku. Jak ocenia ksiądz stopień realizacji projektu?
- Wszystko przebiega zgodnie z przyjętym w projekcie harmonogramem. Nie zauważyłem jakichś znaczących opóźnień w pracach. Chociaż na każdym niemal kroku napotykamy na "niespodzianki". Tak jest w przypadku wieży kościelnej, pokrycia dachu nad apsydą, więźby dachowej nad kościelną nawą i piwnic pod kościołem. W toku prowadzonych prac okazuje się, że niektóre fragmenty kościoła są zniszczone bardziej niż zakładano w momencie pisania projektu...
- Czy uważa ksiądz, że wcześniej popełniono "grzech zaniechania" i dzisiaj trzeba się zmierzyć ze swoistą kumulacją potrzeb remontowych kościoła?
- Nie myślę o tym w ten sposób. Moi poprzednicy zrobili to, co było możliwe w czasach od końca II wojny światowej aż do tej pory. Czasy były skomplikowane. Dopiero dzisiaj możemy korzystać ze wsparcia Unii Europejskiej. Uważam, że niewykorzystanie tej szansy byłoby "grzechem zaniechania". Realizujemy projekt wespół z kościołem Mariackim bo tak było łatwiej aspirować o unijne środki. I tutaj może mała dygresja - nasz projekt został bardzo wysoko oceniony pod względem merytorycznym; trzeba mieć świadomość tego, że jesteśmy jednym z niewielu kościołów w województwie pomorskim, które otrzymały wsparcie za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. 
- No cóż chciało by się zaśpiewać "We Are The Champions" ale nie wypada - jest Wielki Post a my rozmawiamy w kościele. Zadam jeszcze jedno pytanie: jak podchodzą do kwestii remontu kościoła parafianie?  Las rusztowań i wszechobecny kurz nie sprzyjają chyba głębokim uniesieniom religijnym?
- Pewnie nie. Ale jest takie przysłowie: "gdzie drwa rąbią tam wióry lecą". Każdy remont w pewien sposób dezorganizuje życie. Parafianie są jednak wyrozumiali i cierpliwi. I ofiarni. To ostatnie chciałbym podkreślić. Jesteśmy zobowiazani tak samo jak kościół Mariacki i wszyscy inni beneficjenci środków unijnych do "wkładu własnego". Parafianie o tym wiedzą i w miarę swoich możliwości dokładają się do tego funduszu. Serdecznie dziękuję za te ofiary.
- A ja bardzo serdecznie dziękuję za poświecony czas i za rozmowę.


Realizacja projektu w mediach regionalnych


O projekcie restauracji dwóch słupskich kościołów informują lokalne media. Remont świątyń na taką skalę jest w Słupsku precedensem. Poniżej zamieszczone zostały linki do różnych miejsc w sieci, w których znajduje się przekaz na temat remontu kościołów:

1. Głos Pomorza: 1 - artykuł, 2 - artykuł, 3 - artykuł, 4 - artykuł

2. Radio Koszalin: 1 - artykuł, 2 - artykuł

3. Radio Gdańsk: artykuł

4. TVP.PL: artykuł

5. TVN24: filmik

6. YouTube: filmikWidoczne efekty realizacji projektu


Prace przy realizacji projektu postępują zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Widać już efekty - oba słupskie kościoły nabierają blasku. Poniżej przedstawione zostały ilustracje przedstawiające elementy architektury kościołów przed remontem i po wykonaniu prac renowacyjnych. Ilustracji będzie z czasem przybywać. Zachęcamy jednak do odwiedzenia obu świaatyń, aby na własne oczy przekonać się o rozmachu i efektach prac

Apsyda kościoła Najświetszego Serca Jezusowego
porownanie_1 porownanie_2
Przed remontem Po renowacji elewacji i pokrycia dachowego
Sklepienie nawy głównej kościoła Mariackiego
mariacki_sklepienie
porownanie_3
Przed remontem Po remoncie
Otwór okienny w kościele Najświetszego Serca Jezusowego
nsj_okno_1 nsj_okno_2
Przed remontem Po remoncie
Jedna ze ścian kościoła Najświetszego Serca Jezusowego
nsj_sciana_1 NSJ_sciana_2
Przed remontem Po remoncie

Dotychczasowe efekty remontu w kościele Mariackim
mariacki_31mariacki_29mariacki_20
Witraże zostały poddane renowacji odzyskując swój pierwotny koloryt i przejrzystość
  mariacki_30mariacki_24mariacki_23
mariacki_22mariacki_21mariacki_17
Dokonano konserwacji i malowania ścian kościoła, naprawiono i przywrócono pierwotne piękno odsłoniętym elementom ceglanym: słupom i żebrom nietynkowanym
mariacki_34mariacki_33mariacki_13
Dokonano rekonstrukcji zabytkowych drzwi

Dotychczasowe efekty remontu w kościele Najświętszego Serca Jezusowego
nsj_16
Zmieniono formułę oświetlenia kościoła pozostawiając na jego środku jeden zabytkowy żyrandol, a pozostałe źródła światła dyskretnie podkreślają formę i piękno elementów architektonicznych, rozświetlając jednocześnie wnętrze świątyni 
nsj_15nsj_14nsj_13
nsj_10.nsj_9nsj_8
Dokonano gruntownego remontu sfatygowanych i zagrzybionych tynków kładąc w ich miejsce nowe (pod tynkami ukryta jest nowa instalacja elektryczna). Ściany kościoła zostały odmalowane, a witraże umieszczone w otworach okiennych uzupełnione, odnowione i zaopatrzone w systemy odprowadzające wodę.
nsj_18nsj_17
Dokonano rekonstrukcji drzwi wejściowych do kościoła oraz drzwi wewnętrznych

W końcowych dniach sierpnia 2017 roku tempa nabrały prace malarskie wewnątrz koscioła Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku. Malowane są drewniane elementy konstrukcyjne (oprócz pomalowanego wczesniej sklepienia). Kosciół nabiera nowej, a w zasadzie należałoby napisać pierwotnej estetyki.
IMG_20170825_143617
Prace malarskie w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

Publikacja dotycząca realizacji projektu w kościele Najświetszego Serca Jezusowego w Słupsku - link

 
Baner_1

Licznik wejść na stronę:
monitoring pozycji

Copyright © Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku & Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku