poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoKONFERENCJA

                                        
   W dniu 29 września 2017 roku w Ratuszu Miejskim w Słupsku odbyła się I Słupska Konferencja Renowacji Zabytków, organizowana przez Delegaturę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku i Słupską Izbę Przemysłowo – Handlową pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Słupska. Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z ochroną i opieką nad zabytkami oraz renowacją zabytkowych obiektów.
    Jednym z elementów konferencji była prezentacja prac w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 1 oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 22, wykonywanych w ramach Projektu Unijnego pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego  w Słupsku jako elementów europejskiego szlaku Jakubowego„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
   Udział wykładowców z uczelni z Torunia, Warszawy oraz Wrocławia, zajmujących się konserwacją zabytków, pozwoliło na rozpowszechnienie na teren wykraczający po za granice województwa pomorskiego, informacji że Unia Europejska wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr kultury, dzięki czemu wykonać można prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną miast.

str_2

Zdjęcie wykonane przed kościołem p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku przedstawiające grupę wykładowców z uczelni w Toruniu, Warszawie oraz Wrocławiu. Naukowcom towarzyszy  Pani Krystyn Mazurkiewicz – Palacz - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku oraz główny wykonawca remontów kościołów Pan Janusz Kazimierski – właściciel firmy Zakład Usług Inwestycyjnych w Słupsku.
 

str_3

Program niniejszej konferencji.     Ponadto w Kwartalniku Słupskiej Izby Przemysłowo – Handlowej na Region Słupski, opublikowano artykuł pt. „Twórczo i konkretnie o renowacji zabytków” dotyczący I Słupskiej  Konferencji Renowacji Zabytków, która odbyła się w dniu 29 września br.
   Prócz tego, w artykule zostało zamieszczone podziękowanie dla Pana Janusza Kazimierskiego, który zajmuje się odnawianiem zabytków za oprowadzenie uczestników konferencji po obiektach, w których trwa renowacja.

str_4

str_5
 
     

 Słupsk 07.11.2017 r.