poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoUnijne wsparcie dla słupskich zabytków


Kolejne obiekty zabytkowe z województwa Pomorskiego zyskały unijne dofinansowanie. Wśród nich szczególne miejsce zajął Słupsk - dofinansowanie obieło cztery słupskie obiekty zabytkowe: kościół Mariacki, kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku oraz dwa XIX-wieczne spichlerze otrzymają wsparcie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczystość podpisania umów z udziałem marszałka Mieczysława Struka odbyła się 27 lipca w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 
Projekty „Restauracja kościoła Mariackiego i kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego" (wartość projektu: 5,67 mln zł, dofinansowanie unijne: 3, 4 mln zł) oraz „Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały" (wartość projektu: 19,99 mln zł, dofinansowanie unijne: 9,84 mln zł) zostały wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.
 
W ramach tego działania wsparcie zostało skierowane na ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, jak również na projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.
 
W ramach konkursu zostało złożonych 58 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości blisko 530 mln zł. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 393,7 mln zł, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu została przekroczona ponad 4-krotnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 17 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 94 mln zł, a łączna wartość projektów – 175 mln zł.
 
Wsparciem zostaną objęte między innymi: obiekty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kulturowe Żuław, XIX-wieczne słupskie spichlerze, Teatr Wybrzeże, miejskie mury obronne w Malborku, bazylika Mariacka, Wozownia Artyleryjska Centrum Hewelianum oraz Stara Osada Rybacka w Ustce. Realizacja wybranych projektów obejmie wsparciem 39 obiektów zasobów kultury oraz ponad 34 ha powierzchni przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków. Oczekuje się, że w tych zabytkowych miejscach liczba zwiedzających zwiększy się o ponad 716 tys. osób.
(za strefahistorii.pl - lipiec 2016)