poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 9 marca 2017 roku do 11 maja 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    częściowo renowację ścian elewacji Kościoła,
−    oraz osłony witraży.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.


RENOWACJA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

OSŁONY witraży KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU