poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 12 kwietnia 2017 roku do 11 maja 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    częściowo została zrealizowana konserwacja i malowanie ścian i sklepienia – rusztowania wewnętrzne,
−    częściowo zrealizowano pracę nad robotami remontowymi na chórze.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    w całości naprawę odsłoniętych elementów ceglanych- żebra nietynkowane łęki
w prześwitach witraży,
−    częściowo wykonano pracę nad witrażami,
−    oraz remont i przebudowa instalacji elektrycznych.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

KONSERWACJA I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA – RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

PRACA NAD ROBOTAMI REMONTOWYMI NA CHÓRZE W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

NAPRAWĘ ODSŁONIĘTYCH ELEMENTÓW CEGLANYCH- ŻEBRA NIETYNKOWANE ŁĘKI W PRZEŚWITACH WITRAŻY – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

PRACE NAD WITRAŻAMI KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU