poziom%20EFRR



    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



HARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    konserwację i malowanie ścian i sklepienia- rusztowania wewnętrzne.

natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    w całości polichromię sufitową oraz ścienną prezbiterium.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

KONSERWACJA I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA - RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU





POLICHROMIA SUFITOWA ORAZ ŚCIENNA PREZBITERIUM – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU