poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 20 września 2017 roku do 18 października 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    konserwację i malowanie ścian i sklepienia- rusztowania wewnętrzne,
−    roboty remontowe na chórze,
−    oraz osłony witraży.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    w całości malowanie stolarki drzwiowej,
−    oraz remont i przebudowa instalacji elektrycznej.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

KONSERWACJA I MALOWANIE ŚCIAN I SKLEPIENIA- RUSZTOWANIA WEWNĘTRZNE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
ROBOTY REMONTOWE NA CHÓRZE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
OSŁONY WITRAŻY KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
MALOWANIE STOLARKI DRZWIOWEJ – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU