poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPocztówki promujące realizację projektu - marzec 2018
 
kościół NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku
kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku