poziom%20EFRR



    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Broszury promujące realizację projektu - maj 2017

kościół NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku









kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku









Folder promujący realizację projektu - maj 2017
kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
(konkurs rysunkowy)





Ulotka promująca realizację projektu - maj 2017

kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku