poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Broszury promujące realizację projektu - lipiec 2016

kościół NMP Królowej Różańca Świętego w Słupsku 
kościół Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku

kościół NMP Królowej Różańca Świętego i kościół Najświętszego Serca Jezusowego
 
w Słupsku