poziom%20EFRR


    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoKREDKĄ MALOWANY „REMONT KOŚCIOŁA”

Na przełomie kwietnia i maja 2017 roku przeprowadzono konkurs  plastyczny pt. „Remont kościoła”, dotyczący realizacji projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Organizatorem konkursu była parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku.

W konkursie udział wzięły dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku, konkurs ten adresowany był do uczniów klas I-VI, w którym udział wzięło łącznie 50 osób.
 
Celem konkursu było uświadomienie młodemu pokoleniu słupszczan, że Unia Europejska wspiera inicjatywy służące ochronie dóbr kultury, dzięki czemu wykonać można prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną miasta.
 
Rozwinięcie umiejętności plastycznych uczniów oraz popularyzowanie wśród nich zabytków regionu, a także kształtowanie wrażliwości na otacząjące ich piękno architektury i sztuki. Pobudzenie do zainteresowania się dawnymi tradycjami oraz sztuką sakralną, miejscem, w którym mieszkamy, a zarazem uwrażliwieniem na jej piękno.
 
Konkurs miał na celu również kształtowanie świadomości obywatelskiej, historycznej oraz religijno – kulturowej dzieci i młodzieży w oparciu o poznanie dawnej i współczesnej architektury, sztuki wizualnej oraz symboli religijnych swojego regionu na przykładzie kościoła „na górce” w Słupsku.  Poznanie obiektu architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytków jakim jest Kościół Serca Jezusowego oraz miejsc kultu religijnego z ich otoczenia.

 Rozwinięcie umiejętności dostrzegania walorów estetycznych (w tym plastycznych, duchowym, emocjonalnych) w codziennie mijanym lub nowo poznanym obiekcie małej architektury, jego szczegółach, atmosferze jaką nadaje i jego otoczeniu.
 
Zaangażowanie dzieci było ogromne. Różnorodność prac była tak imponująca, że komisja miała problem z wyłonieniem laureatów konkursu. Natomiast po długich i burzliwych dyskusjach udało się wyłonić trzy pierwsze miejsca.

O to laureaci konkursu:
I miejsce – Justyna Jańczak  - IV b
J_Janczak

II miejsce – Nikola Kamińska -  VI c
N_Kaminska

ex aequo
III miejsce – Weronika Orłowska – VI c
 
W_Orlowska
III miejsce – Szymon Dyryło – IV a
S_Dyrylo
Pozostałe prace zostały wyróżnione, wszystkie dzieci otrzymały nagrody, słodycze i dyplomy.

A_Gejo_5_a
  A_Jurkiewicz
A_Kobylarz_3_c  
A_Polanska_3_c

E_Dabrowska_3_c  
J_Piszko
 K_Jurcaba
K_Meyer
 K_Nowak_6_c
K_Rola_3_a
 K_Sulik
M_Manikowski
 M_Strzalkowska_3_c
N_Jachemczak  
N_Nowakowska
 N_Puzynska_3_a
N_Sakowska
 N_Sendek
N_Zukowski

 NN
NN_2
 NN_3
O_Pestka_3_a
 P_Kopcinski_4_a
P_Kowalska  
P_Lopuszynska

P_Majcherska
 P_Nowakowski
  T_Palasz_3_c
W_Demedziak

 W_Dlubisz
W_Lasica_4_b  

dyplom

wzór dyplomu przyznawanego laureatom konkursu rysunkowego

Słupsk, dnia 6 maja 2017 roku