poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoHARMONOGRAM PROJEKTU PREZENTUJĄCY POSTĘP PRAC


W okresie od 20 lipca 2017 roku do 23 sierpnia 2017 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku wykonano następujący zakres prac tj:
−    roboty remontowe na chórze,
−    a także chór,
−    renowację witraży.
natomiast w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku wykonano:
−    częściowo polichromię sufitową oraz ścienną prezbiterium,
−    oraz remont i przebudowę instalacji elektrycznych.
Poniże zdjęcia pokazują realizację powyższych zakresów prac.

ROBOTY REMONTOWE NA CHÓRZE KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
CHÓR W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU
RENOWACJĘ WITRAŻY W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W SŁUPSKU

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)
Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)


PRACĘ NAD POLICHROMIĄ SUFITOWĄ ORAZ ŚCIENNA PREZBITERIUM – KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU
Harmonogram projektu
prezentujący postęp prac
W okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 19 września 2017 roku w ramach realizowanego projektu...


                                                                                                                      (czytaj dalej)

REMONT I PRZEBUDOWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W SŁUPSKU