poziom%20EFRR    Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku 
jako elementów europejskiego Szlaku Jakubowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, 
Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegobutton_strona-glowna-aktualnosci
button_o-projekcie button_szlak-jakubowy
button_kosciol-mariacki
button_kosciol-serca-jezusowego
O  PROJEKCIE


W dniu 5 czerwca 2016 r. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku w partnerstwie z Parafią p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku podpisała umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Restauracja Kościoła Mariackiego i Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego  w Słupsku jako elementów europejskiego szlaku Jakubowego„  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wnioskodawcą projektu jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku, w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło element europejskiego szlaku kulturowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Słupsk i jego zabytki znajdują się na trasie wymienionego szlaku, w związku z tym realizacja projektu w pełni nawiązuje do celów projektu pt. "Rewitalizacja europejskiego szlaku kulturowego na obszarze południowego Bałtyku - Pomorski Szlak św. Jakuba". Planowany do realizacji projekt ma na celu poprawę złego stanu technicznego najcenniejszych zabytków miasta Słupska i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń, promocję dziedzictwa kulturowego jakimi są wymienione wyżej obiekty oraz aktywne wykorzystanie ich do celów rozwoju kultury i turystyki. Projekt wpłynie także na poprawę tożsamości narodowej mieszkańców i jakość ich życia. Pozwoli w znacznie większym niż dotychczas stopniu upowszechniać dobra kultury jakimi są oba kościoły, a także wpłynie na umacnianie więzi w ramach społeczności lokalnych przez pielęgnowanie i promocję ich dziedzictwa kulturowego. Projekt nakierowany jest na zachowanie, ochronę i rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Środkowego poprzez renowację, konserwację, adaptację obiektów zabytkowych posiadających niezwykłą wagę dla regionu i wykorzystanie ich dla celów kulturalnych i turystycznych Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od  4 lipca 2016 roku do 30 listopada 2017 roku.  Przewiduje on prace restauratorskie oraz prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną. Celem projektu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie województwa poprzez wykorzystanie wyremontowanych obiektów dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki i kultury.

Wartość projektu ogółem stanowi kwotę 5 674 888,78 zł, dofinansowanie z UE stanowi 3 404 933,26 zł, wkład własny wynosi 2 269 955,52 zł co stanowi 40% wartości projektu natomiast dofinansowanie z UE wynosi 60 %.

Przesłanką do złożenia wniosku o dofinasowanie  projektu był stan techniczny kościołów. W celu zachowania i poprawy ich stanu technicznego wymagane jest wykonanie kosztownych prac remontowych i konserwatorskich. Mimo, że oba kościoły to obiekty niezwykle atrakcyjne turystycznie nie są one dostatecznie wykorzystane do celów rozwoju turystyki, rekreacji i promocji regionu ze względu na ich zły stan tzn.: Tynki wewnętrzne Kościół NMP Królowej Różańca Świętego wykazują znaczne odspojenia i liczne pęknięcia, dotyczy to wszystkich elementów wnętrza kościoła, ścian, sufitów, filarów pilastrów. Konieczne jest ich skucie i naprawa. Wewnętrzne elementy ceglane wykazują zabrudzenia i zniszczenia spoiny. Występują ubytki cegieł na gzymsach, attykach i portalach. Po wielu latach użytkowania występuje konieczność wymiany skorodowanych elementów więźby dachowej oraz skorodowanych elementów tzw. ślepej podłogi. Tynki ścian wieży są skorodowane, a stolarka zniszczona. Konstrukcja i podłoga chóru wymaga wymiany  zniszczonych elementów. Naprawy wymagają również witraże, występują liczne spękania szkieł, rozbicia pól oraz deformacje kwater witrażowych. Brak jest również rynienek odprowadzających skroploną wodę co powoduje nasiąkanie murów kościoła i liczne zacieki.

Elewacja Kościoła NSJ posiada liczne uszkodzenia. Ściany od strony zewnętrznej posiadają liczne ubytki cegieł. Spoiny cegieł elewacji są skorodowane. Okna posiadają nieszczelności i ubytki. Również tynki wewnętrzne wykazują odparzenia i ubytki. Cegła muru jest skorodowana, widoczne jest długotrwałe działanie wody, materiał cegły stał się kruchy i porowaty. Mur stracił całkowicie swoją odporność na warunki atmosferyczne. Lico cegły nie zabezpiecza elewacji przed przenikaniem wilgoci do wnętrza muru. Stan elewacji zagraża bezpieczeństwu przechodniów i uczestników nabożeństw. Witraże są silnie zabrudzone, występują spękania szkieł , rozbicia i deformacje.

Wszystkie wyżej zaplanowane prace są niezbędne do wykonania aby osiągnąć cele projektu.
 
Zakres projektu  planowanych działań  obejmować będzie:

W kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego:

1. Prace budowlano – konserwatorskie obejmujące:
− konserwacje i malowanie ścian sklepienia,
− naprawę odsłoniętych elementów ceglanych – słupy i żebra nietynkowane,
− konserwację więźby dachowej,
− roboty remontowe na wieży i chórze,
− renowacja witraży,
− osłona witraży.

W kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego:

1. Prace budowlano – konserwatorskie obejmujące:
− renowacja ścian elewacji kościoła,
− renowacja cokołu,
− dach nad prezbiterium wraz z konstrukcją,
− osłony witraży,
− ściany zakrystii,
− roboty elektryczne.

2. Roboty konserwatorskie wewnątrz kościoła:
− roboty przygotowawcze,
− naprawy tynków oraz konstrukcja,
− naprawa odsłoniętych elementów ceglanych – żebra nietynkowane i łęki w prześwietlach witraży,
− witraże,
− tynki wewnętrzne kościoła,
− polichromia sufitowa oraz ścienna prezbiterium,
− tynki oraz renowacja ścian na wieży,
− schody na wieży.

Cele projektu i efekty jego realizacji:

1. Gmina Słupsk wyróżnia się dużym zróżnicowaniem i wyjątkowym bogactwem środowiska przyrodniczego i kulturowego; nie są one obecnie w sposób optymalny wykorzystywane. Wykonanie planowanych prac pozwoli na optymalne wykorzystanie historycznej infrastruktury dla rozwoju gospodarczego opisywanego miejsca
i regionu; wpłynie także na poprawę szeroko rozumianego poziomu życia jego mieszkańców oraz coraz liczniejszej grupy turystów. Celem realizacji projektu będzie stopniowe wyrównywanie poziomu życia pomiędzy obszarami metropolitalnymi (Trójmiastem) a pozostałymi speryferyzowanymi obszarami województwa.
2. Stan kościołów objętych projektem wskazuje na konieczność planowanej inwestycji. Realizacja projektu przez poprawę stanu zabytków wpłynie na bardziej efektywne i zrównoważone turystycznie i rekreacyjnie wykorzystanie potencjału turystycznego miasta Słupska i regionu. Celem zadania jest wykorzystanie obiektów do potrzeb kultury, edukacji, turystyki i rozwoju idei Szlaków Jakubowych co wpłynie na rozwój ponadregionalnego produktu turystycznego.
3. Beneficjentami ostatecznymi będą mieszkańcy regionu, uczniowie szkół, szeroko rozumiana społeczność lokalna oraz licznie odwiedzający Słupsk turyści, w tym pielgrzymi Szlaku Jakubowego. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców i wykorzystanie do tego odrestaurowanych dóbr kultury.
4. Realizacja projektu stanowi jeden z elementów szerokich działań, których celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizowany projekt ma na celu ożywienie gospodarcze całego regionu i wykorzystanie jego walorów kulturowych
i turystycznych do poprawy więzi społecznych jego mieszkańców.

Celami projektu są także:

1. Włączenie krajów Południowego Bałtyku do "europejskiej rodziny" poprzez reaktywację nadbałtyckiej części europejskiego szlaku kulturowego.
2.   Podnoszenie świadomości i tożsamości mieszkańców, a także poczucia dumy
z miejsca zamieszkania na ważnym europejskim szlaku kulturowym.
3.  Podnoszenie wśród mieszkańców regionu poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie przeszłości i tradycji tego zakątka Europy, w którym żyją, dla kultury całego kontynentu i zachowania dziedzictwa kulturowego regionu.
4.  Aktywizacja mieszkańców bez względu na status społeczny i ekonomiczny, czy sprawność fizyczną, do kreowania szlaku przebiegającego przez ich tereny.

Powyższy projekt ma uzmysłowić społeczności lokalnej, że inwestowanie w tak wielkie dziedzictwo będzie miało wpływ na poprawę jakości i warunków ich życia. Realizacja projektu przez poprawę stanu zabytku wpłynie na bardziej efektywne i zrównoważone turystycznie i rekreacyjnie wykorzystanie potencjału turystycznego Słupska. Realizacja zadania pozwoli na bardzo atrakcyjne wykorzystanie obiektu do potrzeb kultury, edukacji, turystyki i rekreacji. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą turyści z kraju i zagranicy, 
mieszkańcy Słupska, uczniowie szkół regionu oraz mieszkańcy regionu.  

  Baner_1


Copyright © Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Słupsku & Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku


mapa_dotacji